jeziki 02jeziki 05jeziki 06jeziki 07jeziki 08

Aktivnosti

Ureditev parka v Hrastovljah

V Hrastovljah je bil postavljen čebelnjak, trenutno je v teku njegova ograditev ter ureditev okolice. V kratkem bo Čebelarsko društvo Koper naselilo prve čebelje družine. Prve učne delavnice bodo potekale poleti 2013.

Začeli smo z investicijo ureditve Informacijskega centra v Hrastovljah, ki naj bi bila zaključena do junija 2013. Izbran je izvajalec za pripravo dopolnitve idejnega projekta za "Park avtohtonih živali Hrastovlje" - nadgraditev obstoječe dokumentacije (prikaz umestitve programov) in izdelavo projektnih rešitev za razgledno točko, opazovalnico ptic in nadstreškov oziroma zavetišč za živali. Predhodno pa je potrebno izdelati geodetski načrt ter na novo zakoličiti mejnike, kar je tudi že naročeno.

Na podlagi projektne dokumentacije in idejnih rešitev posameznih objektov v Parku bomo pričeli z nadaljnjo ureditvijo (čredink, suhi zid, opazovalnice, zaklonišče za pašne živali). 

 

  • Ureditev-parka-v-hrastovljah-01
  • Ureditev-parka-v-hrastovljah-02
  

Spremljanje ornitoloških in lepidopterskih združb

Opazovanje ptic, za katere je bilo zadolženo, hkrati z odkrivanjem dnevnih metuljev, društvo A.St.ORE-FJK, se je osredotočilo predvsem na gnezdilce v spomladansko-poletnem času, zaradi ugotovitve ali je obnova pašnih območij zares pripomogla k večji prisotnosti ptic na odprtih območjih, pa v dopolnilo kontrolnega seznama tudi na prezimovalce. Do danes je bilo na tem območju evidentiranih več kot 107 vrst ptic in več kot 60 vrst dnevnih metuljev, od katerih ena zelo redka v Italiji.

Spremljanje drugih živalskih združb

Za evidentiranje sesalcev, plazilcev in žuželk (brez dnevnih metuljev) je bila naloga zaupana naravoslovni pisarni HYLA, ki uporablja različne tehnike za različne vrste. Posebne pozornosti so bili deležni netopirji, kot red, ki ga poleg predpisov na lokalni ravni še posebej ščitijo uredbe Evropske unije, pa veliki sesalci, za katere so bile nameščene različne foto-pasti, in mikrofavna, v kateri so mali sesalci (glodavci, žužkojedi), plazilci, dvoživke in žuželke.

Izobraževanje lokalnih delavcev o sonaravni rabi naravnih virov

Ob zaključku projekta se je Tržaška pokrajina odločila, da organizira seminar za usposabljanje lokalnih subjektov, kmetov, panožnih, okoljskih in športnih združenj, ustanov, da bi jih tako seznanila s posebnostmi biotske raznovrstnosti habitatov in vrst na Krasu ter z ustreznimi možnimi rešitvami za sonaravno upravljanje in rabo prostora. Ohranjanje elementov z visoko naravno vrednostjo, zlasti habitatov in vrst v okviru Nature 2000, bi moralo upoštevati potrebe tega prostora glede na proizvodne, prostočasne in turistične dejavnosti in opredeliti sinergije med na videz nasprotnimi dejavniki.

Redakcija knjižice Smernice za trajnostni razvoj izjemno gosto poseljenih območij«

Namen »Smernic za trajnostni razvoj izjemno gosto poseljenih območij« je seznaniti širšo javnost z rezultati raziskovalnega projekta s knjižico, priloženo monografijam o raziskovalnem delu projektnih partnerjev, ki so tudi sodelovali pri pripravi besedil.

Zasaditev in predstavitev avtohtonih sort in vrst na različnih površinah v občini Dolina

Namen je nadaljevanje razvoja in ohranjanja posaditve oljk na območju Občine Dolina.

Območje Doline ima že več stoletij veliko tradicijo pridelave oljk. Zimska pozeba, ki se je pojavila v dvajsetih letih prejšnjega stoletja, je hudo prizadela oljčne nasade. Zaradi tega je bila v naslednjih desetletjih oljkarska panoga nekoliko opuščena in zanemarjena. Kot za področje Slovenske Istre predstavlja oljka tudi za Občino Dolina avtohtono drevo, ki je že od zdavnaj krojilo usodo krajevnega prebivalstvo. Proizvodnja oljčnega olja je bila za krajevno prebivalstvo ena izmed pomembnejših gospodarskih panog.

Ponovni preporod oljkarstva se je pričel v devedesetih letih 19. stoletja, ko se je površina oljčnih nasadov, tudi po zaslugi Občine Dolina, skokovito povečala. Občina Dolina je v tem spodbudila lastnike privatnih parcel s tem, da je delila zastonj sadike. Te so bile razdeljene na podlagi površine zemljišč.

Večji delež oljčnih pridelovalcev prideluje olje le za lastne potrebe. Prevladuje avtohtona sorte Istrska Belica, sledi ji italijanska sorta Leccino, v manjši meri pa so prisotne še sorte: Pendolino, Maurino, Frantoio, Leccione, Črnica, Buga, Lecco di corno, Arbequina… Pridelava oljk za vlaganje pokriva predvsem potrebe samooskrbe oljkarjev. Najpogostejše sorte so Štorta, Ascolana in Santa Catarina.

Zelo velik delež pridelave je naravi prijazen. Večina oljkarjev upošteva smernice integrirane pridelave, čeprav niso formalno vključeni vanjo. Povečuje se tudi zanimanje in vključevanje v biološko pridelavo.

Oljkarstvo ima velik pomen pri preprečevanju zaraščanja in ohranjanju kulturne krajine. Na območju so prisotni tudi več sto let stari oljčniki in pomembno je, da našo tradicijo in običaje ohranjamo, saj je od tega odvisen tudi uspešen razvoj turizma.

Cilj Občine Dolina v sklopu projekta BiODiNet je nadgraditi že začete pobude za ohranjanje naravne in kulturne dediščine s posaditvijo oljk po ozemlju. Tokrat bodo na vrsti javne površine, predvsem dvorišča in vrtovi šol. S tem nameravamo v mladih spodbuditi čut pripadnosti teritoriju in pomena ohranjanja in razvoja naravne in kulturne dediščine. Nenazadnje pa je naš cilj združiti področje Istre na obeh straneh nekdanje meje v homogeno enoto.

Znotraj izobraževalnega dela projekta predvidevamo pripravo šolskih dejavnosti s predavanji na temo oljk in oljkarstva ter ohranjanja naravne in kulturne dediščine. Obenem se bomo priredili organizirane oglede pri krajevnih oljkarjih in v oljčnih nasadih.

  • Zasaditev-avtohtonih-sort-01

noga-krava

 UP  logo-ZRS        logo-ministrstvo-italija

 

Projekt sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev.

 

Progetto finanziato nell’ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e daifondi nazionali.

 

 

Naše spletno mesto uporablja piškotke za boljše delovanje. Z nadaljnjo uporabo te spletne strani se strinjate z našo POLITIKO PIŠKOTOV

EU Cookie Directive Module Information